Welcome to

Apple's Eye Tutoring

Empowering students to learn better.

Apple's Eye Tutoring

Empowering Students to Learn Better.

About me...

My name is Celeste and I live in Durbanville, Western Cape. My greatest passion in life is teaching and helping children. I was born and raised in Pretoria and De Kelders, Gansbaai. I studied at the University of Pretoria and I have a Bcs Honours Degree.

My goal in life is to make a difference in a child’s life. My purpose is to help them achieve high grades, growth in their confidence and making sure that they know I am always there to help them in any way.

I believe in my heart through patience, commitment, loyalty, trust and friendship I can help your child with any mathematical obstacle they may have and together we will overcome it.

Pricing...

I specialize in Grade 1-8 Mathematics, English and Afrikaans. I am confident that my passion and loyalty are the qualities you are looking for.

Tutor classes are available in English and Afrikaans.

I tutor one-to-one in the Northern Suburbs, Cape Town and online tutoring are also available for the rest of South Africa.

Package 1 - R 640

4 Lessons booked in advance
R 160 per hour

Package 2 - R 1040

8 Lessons booked in advance
R 130 per hour

Package 3 - R 1440

12 Lessons booked in advance
R 120 per hour

Package 1 - R 720

4 Lessons booked in advance
R 180 per hour

Package 2 - R1280

8 Lessons booked in advance
R 160 per hour

Package 3 - R 1800

12 Lessons booked in advance
R 150 per hour

Blog

Why do parents hire a tutor?

In times like these, more and more parents see the value and importance in hiring a tutor for their kids. We as tutors can introduce personalized methods of training by explaining difficult instructions in a way a child can understand better than they can in a classroom. An increasing number of parents come to realize that the value of one-on-one tutoring that a child will get form their personal tutor is often priceless.

What to look for when choosing a tutor?

Do they have an encouraging attitude?
A tutor should always be able to keep a child motivated, explain difficult subject matter in an uncomplicated and understandable way and also build a good relationship with your child. This is one of the reasons why I personally prefer a meet-and-greet before tutoring sessions start. Tutors should know when to praise and make sure your child never feels like a failure. The parents and tutor should connect after a few sessions to give parent a clear picture. This also brings us to the next point.

Do they offer feedback?
A tutor should always offer feedback. Whether your tutor leaves a small note at the end of the lesson, an informal chat, a quick call or a report, feedback is important so that you know how well your child is doing and whether your tutor is getting the results you want.

Are they within reach?
Make sure they are a reasonable distance from your home.. With today's technology you also have the option of online lesson via Zoom but just bear in mind what suits your child best and make sure the tutor can fulfill your needs.

Are they flexible?
Can your chosen tutor work around your and your child's schedule? Are they going to keep to the diary plans you have made with them? Only time will tell, but it's a great idea to clear this up before you hand over your first payment.

Are they affordable?
You should consider how much you can afford or how much you are willing to pay before you begin your search. Tutors can generally charge anything from R150 per hour to R250 per hour.

Are they punctual?
You will be paying for a certain amount of time each lesson whether it be 30 minutes, 45 minutes or an hour. Your tutor should arrive on time to start the lesson and finish at the discussed time. You don't want a tutor that shows up 10 minutes late but still finishes at the time they were meant to; you won't be getting your money's worth. My personal rule is, "If you're on time, you're late."

Are they approachable?
It is fundamental that the tutor you choose for your child is approachable in the way that they are open to discussing the needs of your child and will set aside the time to do so. You need to know that you can ask any questions you may have, ask for feedback you may want and deliberate any problems you may foresee.

Need help?

Please let me know and i'll get back to you.

Thank you for your information.

You will hear from me soon.

Apple's Eye Tutoring

Help Studente om Beter te Leer.

Wie is ek?

My naam is Celeste en ek woon in Durbanville, Wes Kaap . My grootste passie in die lewe is om kinders te leer en te help. Ek is gebore en het groot geword in Pretoria en De Kelders, Gansbaai. Ek het 'n Bcs Honneurs Graad ontvang deur die Universiteit van Pretoria.

My doel in die lewe is om 'n verskil in kinders se lewens te maak. My doel is om hulle te help om hoë punte te behaal, hul selfvertroue te laat groei en om seker te maak hulle weet dat ek altyd daar is om hulle op enige manier te help.

Ek glo in my hart deur geduld, toewyding, lojaliteit, vertroue en vriendskap kan ek u kind help met enige wiskunde hindernis wat hulle het, en saam kan ons dit oorkom.

Ek tutor in die Noordelike voorstede sowel as grensende omgewings.

Pryse

Ek spesialiseer in Graad 1-8 Wiskunde, Engels en Afrikaans. Ek is vol vertroue dat my passie en lojaliteit die eienskappe is waarna u op soek is.

Ek tutor van aangesig tot aangesig in die Noordelike Voorstede in Kaapstad. Aanlyn tutor is ook beskikbaar vir die res van Suid-Afrika.

Pakket 1 - R 640

4 Lesse vooraf bespreek
R 160 per uur

Pakket 2 - R 1040

8 Lesse vooraf bespreek
R 130 per uur

Pakket 3 - R 1440

12 Lesse vooraf bespreek
R 120 per uur

Pakket 1 - R 720

4 Lesse vooraf bespreek
R 180 per uur

Pakket 2 - R1280

8 Lesse vooraf bespreek
R 160 per uur

Pakket 3 - R 1800

12 Lesse vooraf bespreek
R 150 per uur

Blog

Waarom huur ouers 'n tutor?

In tye soos hierdie sien al hoe meer ouers die waarde en belangrikheid daarvan om 'n tutor vir hul kinders te huur. Ons as tutors kan verskillende metodes van leiding aanbied deur moeilike instruksies te verduidelik op 'n manier wat 'n kind beter kan verstaan as in 'n klaskamer. Al hoe meer ouers besef dat die waarde van 'n individuele tutorskap wat 'n kind in hul persoonlike tutor kry, dikwels onskatbaar is.

Waarna om te kyk wanneer u 'n tutor kies?

Is hulle 'n bemoedigend?
'n Tutor moet altyd in staat wees om u kind gemotiveerd te hou, moeilike onderwerpe op 'n ongekompliseerde en verstaanbare manier te verduidelik en ook 'n goeie verhouding met u kind te bou. Dit is een van die redes waarom ek persoonlik 'n ontmoeting verkies voor die tutoriaalsessies begin. Tutors moet weet wanneer om te loof en sorg dat u kind nooit soos 'n mislukking voel nie. Die ouers en tutor moet na 'n paar sessies kontak maak om 'n duidelike beeld vir die ouer te gee hieroor. Dit bring ons ook na die volgende punt.

Bied hulle terugvoering?
'n Tutor moet altyd terugvoering gee. Of hulle nou aan die einde van die les 'n nota los, 'n informele geselsie, 'n vinnige oproep of 'n verslag, terugvoering is belangrik sodat u weet hoe dit gaan met u kind en of u tutor die resultate kry wat u na soek.

Is hulle binne bereik?
Sorg dat hulle 'n redelike afstand van u huis is. Met die hedendaagse tegnologie het u kind ook die opsie om aanlyn via Zoom les te ontvang, maar hou in gedagte wat u kind die beste pas en sorg dat die tutor aan u behoeftes kan voldoen.

Is hulle buigsaam?
Kan u gekose tutor om u kind se skedule werk? Gaan hulle hou by die dagboekplanne wat saamgestel is? Net die tyd sal leer, maar dit is 'n goeie idee om dit op te ruim voordat die eerste betaling oorhandig word.

Is hulle bekostigbaar?
U moet oorweeg hoeveel u kan bekostig of hoeveel u bereid is om te betaal voordat u met u soektog begin. Tutors kan gemiddeld enigiets van R150 per uur tot R250 per uur hef.

Is hulle stiptelik?
U betaal elke les vir 'n sekere tyd, of dit 30 minute, 45 minute of 'n uur is. U tutor moet betyds arriveer om die les te begin en op die besprekingstyd klaar wees. U wil nie 'n tutor hê wat tien minute laat opdaag nie, maar nogtans klaar is op die tydstip waarop hulle bedoel was; jy sal nie jou geld werd kry nie. My persoonlike reël is, "As jy op tyd is, is jy laat."

Is dit bereikbaar?
Dit is uiters belangrik dat die tutor wat u kies vir u kind oop vir die bespreking van die behoeftes van u kind en die tyd daaraan sal afstaan. U moet weet dat u enige vrae mag vra, om terugvoering te, en enige probleme wat u mag voorsien, kan bespreek.

Benodig hulp?

Laat weet asseblief en ek kom terug so gou moontlik.

Baie Dankie

U sal binnekort van my hoor.